Agenda Algemene Ledenvergadering

Op maandag 7 september vindt de algemene ledenvergadering van DoCoS plaats in de kantine van het sportpark aan de Haagse Schouwweg.

De ledenvergadering begint op maandag 7 september om 20 uur en kent de volgende agenda:

1. Opening & ingekomen stukken

2. Mededelingen van het bestuur

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 8 september 2014

4. Jaarverslag 2014-2015

5. Financieel Jaarverslag 2014-2015

a. exploitatierekening baten en lasten 2014-2015

b. balans per 30 juni 2015

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Begroting 2015-2016

7. Verhoging contributie (p.m.)

8. Aftreden en herverkiezing bestuursleden

Aftredend zijn: Henk Bouwmans, Erik Diks, Arjan van Empel (niet herkiesbaar), Jasper van Marwijk, Hellen van der Weijden en Ton van Zijp

9. Verenigingsplan 2016-2021

10. Rondvraag

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq