Algemene ledenvergadering

Op maandag 18 december 2023 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Aanvang is 20.00 uur.  

De agenda is op hoofdlijnen:

AGENDA 

1. Opening en ingekomen stukken 

2. Vaststelling agenda  

3. Mededelingen van het bestuur 

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2022 

Verslagen van de Jeugd, de seniorenselectie, de meiden en de vrouwen 

5. Financieel jaarverslag 2022-2023 

    Verslag Kascommissie 2022-2023 

    Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Begroting 2023-2024 

Verhoging contributie jaarlijks koppelen aan inflatiecijfer 

7. Aftreden bestuursleden  

Geen  

8. Verkiezing/Herverkiezing bestuursleden 

Geen

De leden kunnen kandidaten voordragen, waarbij de volgende procedure geldt: een schriftelijke kandidaatstelling, getekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden. 

De kandidaat moet lid zijn van rksv DoCoS en geeft een schriftelijke verklaring af dat hij/zij, na verkiezing, de functie ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. 

Alle hiervoor genoemde stukken moeten uiterlijk vrijdag 16 december 2022 in het bezit zijn van de secretaris, Joost van Hamersveld, Paardenkamp 2, 2235 TD  VALKENBURG 

of via mailadres

9. Rondvraag en sluiting 

Een unieke kans om mee te praten over de kansen en bedreigingen waarmee we binnen de voetbalvereniging DoCoS in de komende periode te maken krijgen. 

Heb je ideeën, wees er dan bij ! 

We kunnen dan in een open discussie van gedachten wisselen over de middelen en de financiën. 

We spreken je graag op deze vergadering.

Met sportieve groet, 

Het hoofdbestuur

Het Jaarverslag en de Jaarrekening, welke dan worden besproken, kunt u via deze link downloaden. 

Jaarrekening DoCoS 2022-2023

Jaarverslag DoCoS 2022-2023

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq