DoCoS volgt advies gemeente over kunstgras

Het beleid van het bestuur van DoCoS op zo min mogelijk op kunstgras te spelen, en de jongste jeugd zoveel mogelijk op gewoon gras te laten trainen en voetballen blijft gehandhaafd.

LEIDEN, 29 november 2016 – De jongste jeugd blijft zo veel mogelijk gewoon op gras trainen en voetballen en de wedstrijden worden zo min mogelijk op kunstgras gepland. Dit beleid dat het bestuur van DoCoS eind oktober in gang heeft gezet na de berichtgeving over de risico’s van het voetballen op rubbergranulaat kunstgras blijft gehandhaafd, ook na de uitzending van het NOS Journaal van afgelopen zondag.

DoCoS blijft het advies van de gemeente Leiden, de verhuurder en eigenaar van de kunstgrasvelden, volgen. Volgens het NOS Journaal van zondag wordt de indruk gewekt dat er nieuwe onderzoeksfeiten zijn over de risico’s van het spelen op rubberkunstgras. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) die de gemeenten in Nederland adviseert in deze kwestie heeft er in zijn reactie op gewezen dat er geen nieuwe feiten zijn. De VSG adviseert om het onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) af te wachten. De uitkomsten van dat onderzoek verschijnen naar verwachting op 15 december 2016. De gemeente Leiden, eigenaar van de kunstgrasvelden bij DoCoS, volgt het advies van de VSG. Voor het bestuur van DoCoS is er op dit moment geen aanleiding om het ingevoerde beleid over het beperkt trainen en spelen op kunstgras te wijzigen.

Hieronder vindt u de reacties van de VSG en van de KNVB na de berichtgeving van afgelopen zondag in het NOS Journaal:

VAN: Vereniging Sport en Gemeenten

ONDERWERP: UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL

28-11-2016

UPDATE RUBBERGRANULAAT EN KUNSTGRAS N.A.V. NOS-JOURNAAL 27-11-2016

Gisteravond is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet. Het nieuwsitem zorgt echter weer voor veel onrust bij verenigingen, omdat de uitkomsten van het onderzoek worden vergeleken met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Meer informatie over

REACH kunt u vinden op : https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/

Geen wijziging van standpunt RIVM

Deze ochtend heeft Vereniging Sport en Gemeenten uitvoerig contact gehad met het RIVM. Het RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Vereniging Sport en Gemeenten volgt het standpunt van het RIVM. Medio december worden de uitkomsten van het RIVM-onderzoek verwacht. Wij adviseren gemeenten om dit officiële onderzoek af te wachten.

Afgelopen vrijdag heeft Vereniging Sport en Gemeenten een vragenlijst naar gemeenten gestuurd om specifiek zicht te krijgen op problemen en vraagstukken als gevolg van de discussie over SBR-rubbergranulaat. Zodra de resultaten bekend zijn en aanleiding geven u hierover te informeren, zult u nadere berichtgeving van ons ontvangen.

Informatie

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl [2]) en op onze eigen website (www.sportengemeenten.nl [3]) staat de meest recente informatie.

Met vriendelijke groet,

André de Jeu

Directeur

Vereniging Sport en Gemeenten

Postbus 16268, 2500 BG Den Haag; Bezoekadres: Nassaulaan 12, Den Haag

Van: <>

Verzonden: dinsdag 29 november 2016 09:54

Onderwerp: Onderzoek RIVM leidend; medio december resultaten bekend

Beste bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?

In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

  • Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
  • Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

  • De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in?
  • De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels.
  • Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes).
  • Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur.
  • Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep

De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek

Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee

Directeur amateurvoetbal

Contact

R.K.S.V. DoCoS
Haagseschouwweg 5
2332 KG Leiden

Kantine
071-5768279

Ontwerp & realisatie mediafabriq